Feed aggregator

สภาฯ ถกงบ’64 3 วัน 3 คืน ลงมติผ่านฉลุย 3.2 ล้านล้านบาท ชง ส.ว.พิจารณาต่อ

สภาฯ ถกงบ’64 3 วัน 3 คืน ลงมติผ่านฉลุย 3.2 ล้านล้านบาท ก่อนชงส.ว.พิจารณาต่อ “บิ๊กตู่” ปากรับเงินก้อนนี้ รัฐบาลจะใช้จ่ายอย่างโปร่งใส

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วาระสอง เป็นวันที่ 3 โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุมลงมติเห็นชอบ มาตรา 27 งบประมาณร่ายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี บรรยากาศในช่วงค่ำเป็นไปอย่างราบรื่น ไร้การประท้วง ส.ส.ที่มีชื่อขอแปรญัตติหลายคน พากันสละสิทธิการอภิปราย เพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนมาตรา 40 ซึ่งเป็นมาตราสุดท้าย กระทั่ง เวลา 23.25 น. ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 270 ต่อ 60 งดออกเสียง 120 ไม่ลงคะแนน 6 เสียง เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2564 พร้อมข้อสังเกตุ ก่อนส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปในวันที่ 22 กันยายนนี้ต่อไป หลังจากใช้เวลาพิจารณามานาน 3 วัน 3คืน

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาฯ ว่า ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ความซ้ำซ้อน และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ส่วนข้อสังเกต ห่วงใยขอสมาชิกนั้น ขอรับไว้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด รัฐบาลจะดำเนินการจัดสรรทรัพยากรให้มีความคุ้มค่า นำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างโปร่งใส ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

The post สภาฯ ถกงบ’64 3 วัน 3 คืน ลงมติผ่านฉลุย 3.2 ล้านล้านบาท ชง ส.ว.พิจารณาต่อ appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: Politics

กรมอนามัย ร่วมกับเครือข่าย วางเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดเสวนาและรณรงค์ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม เนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์

วันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร่วมกับ รศ. ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และนายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์เพื่อเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนและผู้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับสภาพปัญหาและทางออกในเรื่องการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองชีวิตของผู้หญิงที่ยังต้องเสี่ยงอันตรายจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย และเพื่อขจัดปัญหาที่มีผู้หญิงทั่วโลกต้องเสียชีวิตลงทุกปี จากสาเหตุการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจากข้อมูลบริการ 1663 พบว่า ปี 2561 การปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม จำนวน 27,048 คน และ ปี 2562 จำนวน 16,457 คน โดยสาเหตุความไม่พร้อมเกิดจาก 3 ด้าน คือ 1) ด้านครอบครัว เช่น ถูกทอดทิ้ง แยกทาง คู่ไม่รับผิดชอบหรือสัมพันธภาพกับคู่ไม่ดี 2) ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ไม่เพียงพอ และ 3) ด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการทำงาน ดังนั้น ในปี 2563 นี้ ประเทศไทยโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัย จึงได้ร่วมกันใช้แนวทางหลักในการรณรงค์เดียวกันกับนานาชาติคือ “การยุติการตั้งครรภ์คือบริการสุขภาพ” (Abortion is health care)

“ทั้งนี้ เป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายบริการทั้งตั้งครรภ์ต่อและยุติการตั้งครรภ์ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ปลอดภัยและเป็นมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม จึงดำเนินการร่วมกันภายใต้ 4 ข้อคือ 1) พัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต่อ 2) ขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึงด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย R-SA 3) สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ 4) จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเพื่อให้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความรู้กับผู้หญิง เพื่อให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ยังเน้นย้ำการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องการมีสุขภาวะทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มองถุงยางอนามัยเป็นเหมือนอุปกรณ์ป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสารเชิงบวกกับบุตรหลาน โดยเฉพาะเรื่องเพศ โดยเรามีตัวช่วยสำหรับผู้ปกครองหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ “คุยเรื่องเพศ.com” “www.lovecarestation.com” หรือจะเป็นแฟนเพจ “คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย”

Categories: Economy

อมรัตน์ ลุกโวยบิ๊กตู่ หลังขอบคุณสภาฯผ่านงบ เจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดม็อบเข้ากรุง

“อมรัตน์” ลุกถาม “บิ๊กตู่” หลังขอบคุณสภาฯ ผ่านงบ โวย จนท.ตั้งด่านตรวจบัตรปชช. แต่ สุชาติ หวั่นเจอประท้วง ปิดประชุมทันที

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วาระสอง เป็นวันที่ 3 โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยภายหลังจากที่ รัฐสภา มีมติรับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางมาที่รัฐสภา ขอบคุณรัฐสภา ที่ผ่านร่างดังกล่าว และจะนำข้อเสนอต่างๆ ของสภาไปปรับใช้ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่า ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังมีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระสาม ก่อนที่นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม จะสั่งปิดการประชุม นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นขอหารือเร่งด่วนทันทีถึงสถานการณ์ของการชุมนุม โดยระบุว่า “ขออนุญาตครึ่งนาที ดิฉันในฐานะผู้แทนราษฎร ขณะนี้มีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหารือกับท่านนายกรัฐมนตรี ตอนนี้มวลชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และถูกตรวจบัตรประชาชน” แต่ยังพูดไม่ทันจบ นายสุชาติ ได้ตัดบททันที เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระ มิเช่นนั้นจะถูกประท้วง จึงไม่อนุญาต และกดปิดไมค์ และสั่งปิดประชุมทันที อย่างไรก็ตาม หลังปิดประชุม นางอมรรัตน์ ยังกล่าวผ่านไมค์ต่อว่า “ไม่แฟร์”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาฯ ถกงบ’64 3 วัน 3 คืน ลงมติผ่านฉลุย 3.2 ล้านล้านบาท ชง ส.ว.พิจารณาต่อ

สายเหนือมาแล้ว! แห่แชร์คลิป จนท.สกัดรถบัสผู้ชุมนุม ชูสามนิ้วใส่ ตะโกนหยุดคุกคามประชาชน

The post อมรัตน์ ลุกโวยบิ๊กตู่ หลังขอบคุณสภาฯผ่านงบ เจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดม็อบเข้ากรุง appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: Politics

คุมได้แล้ว ไฟไม้บ้านเรือน ย่านดอนเมือง วอดกว่า 50 หลัง ไร้เจ็บ-ตาย

ไทยรัฐ - อัพเดท - Fri, 09/18/2020 - 23:52
เพลิงบ้านเรือน ปชช. ภายในซอยเชิดวุฒากาศ ดอนเมือง ลามวอดวงกว้าง ล่าสุด จนท.ควบคุมเพลิงได้แล้ว ยังไม่มีรายงานเจ็บ-ตาย คาดเบื้องต้นบ้านเรือนเสียหายกว่า 50 หลัง
Categories: Politics

ชายอ้างอยู่ในสายทหาร ป่วนชุมนุมค้านเหมืองหิน จ.หนองบัวลำภู

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได เผยพบชายอ้างเป็นทหาร แต่งชุดคล้ายทหาร แต่เป็นชุดสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้ามาป่วนที่ชุมนุมค้านเหมืองหิน จ.หนองบัวลำภู 2 รอบ รอบหลังอ้างขอเข้าห้องน้ำ ผู้ชุมนุมหวั่นเกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยอีก พร้อมออกแถลงการณ์ออก ฉ.5 ย้ำเมื่อสิทธิทำเหมืองสิ้นสุดลง ใบอนุญาตโรงโม่หินเป็นอันสิ้นสุด

ภาพ อธิป เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา

Submitted on Fri, 2020-09-18 23:51
Categories: Politics

ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯฉุกเฉินเตรียมพร้อมรับชุมนุม 19-20 ก.ย.นี้

Hfocus ข่าวสุขภาพ - Fri, 09/18/2020 - 23:47

“หมอเกียรติภูมิ” เผยศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉิน เตรียมพร้อมรับการชุมนุม 19-20 ก.ย. เบื้องต้นดูแลป้องกันเชื้อโควิด-19 และดูแลผู้มีโรคประจำตัว พร้อมเตรียมทีมแพทย์รองรับกรณีเคลื่อนขบวน 20 ก.ย.

18 ก.ย. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานประธานศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า เดิมกระทรวงสาธารณสุขมีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างที่เตรียมเอาไว้นานแล้วเพื่อตอบโต้กับสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ โรคระบาด หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ก็สามารถเปิดปฏิบัติรองรับต่อสถานการณ์นั้นๆ ได้เลย ซึ่งการชุมนุมระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. นี้ ก็มีการเปิดศูนย์นี้อีกครั้ง โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นห่วงหลักๆ คือ 1. การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2. ดูแลความเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว ที่อาจจะมีการกำเริบต่างๆ และ 3. เหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรองรับเอาไว้ทั้ง 3 รูปแบบ

“ เบื้องต้นเรื่องการคัดกรองโรคโควิด-19 นั้น อยากขอความร่วมมือผู้ชุมนุมคัดกรอง วัดไข้ และโรคประจำตัว หากใครมีโรคประจำตัวอะไรก็ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมแผนรับมือได้ โดยจะมีการตั้งเต้นท์ พยาบาล 4 จุด ตรงหน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขอยืนยันว่าการคัดกรองเป็นเรื่องของสุขภาพเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคง ขอให้ประชาชนสบายใจ มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ แจกหน้ากาก นอกจากนี้ ยังมีการจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งระดับพื้นฐาน และระดับสูง ดูแลระหว่างการชุมนุม โดยอยู่ห่างจากผู้ชุมรุมระยะ 100 เมตร หากกรณีมีการเจ็บป่วยรุนแรง เช่น โรคประจำตัวกำเริบ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก็มีการวางระบบส่งต่อไปยังรพ.ที่ใกล้ที่สุด เช่น รพ.วชิระ รพ.ราชวิถี รพ.รามาธิบดี เป็นต้น” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า สำหรับการชุมนุมในวันที่ 20 ก.ย. ซึ่งจะมีการเคลื่อนขบวนนั้น ก็จะมีรถพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินติดตามรายทาง กรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย ไม่คาดฝันก็จะมีระบบเข้าไปดูแล โดยมีศูนย์เอราวัณ 1669 เข้าไปดูแล วางเรื่อง ของแผนการเดินทาง การส่งต่อต่างๆ ส่วนกำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้าไปดูแลนั้น จะมีการหารือกันในวันที่ 19 ก.ย. นี้ ในเวลา 08.00 น. อย่างไรก็ตาม หวังว่าการชุมนุมจะสงบเรียบร้อย ขอยืนยันว่าการที่เราเตรียมแผนการรับมือเอาไว้หลายระดับ เป็นรูปแบบปกติอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่ามีการประเมินสัญญาณอะไรเป็นพิเศษ แต่ที่เราทำ คือ การเซฟไว้ก่อน เป็นมาตรการปกติของศูนย์ปฏิบัติการฯ

ผู้ชุมนุมศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมพร้อมรับชุมนุมโควิด19COVID19
Categories: Economy

สื่อดังสุดมั่น “แมนยูฯ” เตรียมซื้อรายสอง ค่าตัว 18 ล้านปอนด์ (คลิป)

ไทยรัฐ - อัพเดท - Fri, 09/18/2020 - 23:46
สื่อดังแสดงความมั่นใจว่า “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะยื่นข้อเสนอซื้อตัวแข้งรายนี้ ที่ถูกตั้งค่าตัวไว้ 18 ล้านปอนด์ อย่างแน่นอน
Categories: Politics

Cartoon by Stephff: The final battle

Prachatai English - News - Fri, 09/18/2020 - 23:42
Submitted on Fri, 18 Sep 2020 - 11:42 PMCartoon by Stephff: The final battle

MultimediaStephff
Categories: Politics

สธ. ตั้งเต็นท์พยาบาลหน้ามธ. 19-20 ก.ย. เตรียมคัดกรองโควิด-19 ดูแลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

กระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉิน ป้องกันการแพร่โควิด-19 และดูแลอาการป่วยฉุกเฉิน ตั้งเต็นท์พยาบาล 4 จุด หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมรถพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินติดตามวันเคลื่อนขบวน

Submitted on Fri, 2020-09-18 23:39
Categories: Politics

ป้าแม่ค้าอาหารตามสั่ง อุ้มแมวเจ็บไส้ทะลักเงินไม่พอรักษา ขอวอชด็อกช่วย

ไทยรัฐ - อัพเดท - Fri, 09/18/2020 - 23:37
สาวขายอาหารตามสั่ง เห็นแมวเจ็บไส้ทะลัก จะเอาไปรักษาไม่มีเงินพอ ประสาน Watchdog Thailand ช่วยเหลือ พบเป็นแมวไทยสีดำ มีบาดแผลถูกสุนัขกัด ต้องผ่าตัดดันไส้กลับเข้าท้อง ต้องรักษาตัว 1 สัปดาห์
Categories: Politics

เศร้า สาวบอกเลิก หนุ่มซิ่งจยย.ฝ่าพายุไปหา ลื่นล้มมุดใต้ท้อง 18 ล้อ

ไทยรัฐ - อัพเดท - Fri, 09/18/2020 - 23:37
เรื่องเศร้ากลางสายฝนที่ชัยภูมิ สาวบอกเลิกแฟนหนุ่ม แต่ไปกล้าบอกกับเจ้าตัว บอกฝากไว้กับแม่ พอผู้ชายรู้รีบขี่จยย.จะไปหาที่บ้าน เจอรถพ่วงกำลังเลี้ยวขวางลำท่ามกลางพายุฝน เบรกรถลื่นไถล
Categories: Politics

Constitutional Court accepts treason complaint against protest leaders

Prachatai English - News - Fri, 09/18/2020 - 23:34
Submitted on Fri, 18 Sep 2020 - 11:34 PMPrachatai

The Constitutional Court on Wednesday (16 September) accepted a complaint against three leaders of the 10 August demonstration at Thammasat University, accusing them of attempting to overthrow the government.

Student activist Panusaya Sithijirawattanakul, a member of the United Front of Thammasat and Demonstration, the student activist group who organized the 10 August protest, was among those accused.

The complaint was filed by lawyer Nattaporn Toprayoon, who accused three speakers at the 10 August demonstration, namely human rights lawyer Anon Nampa and student activists Panupong Jadnok and Panusaya Sithijirawattanakul, of attempting to overthrow the “democratic regime with the monarch at the head of state” under Section 49 in the 2017 Constitution.

Nattaporn previously filed his complaint with the Attorney General under Clause 2 of Section 49 on 18 August, before filing the complaint with the Constitutional Court directly.

The Constitutional Court accepted the complaint and will deliver a copy of the complaint to the three accused, so that they can submit a statement within 15 days. The Court also ordered the Attorney General to deliver the evidence filed by Nattaporn to the Court within 15 days.

Nattaporn, a staunch royalist, is a former advisor to the Chief Ombudsman and has previously acted as a lawyer for the PAD, the Thai Patriots Network and other right-wing groups. In June 2019, he filed the same complaint against the now-dissolved Future Forward Party (FFP), claiming that the party was linked to the Illuminati, a fictitious secret organization believed by conspiracy theorists to be seeking world domination. The Constitutional Court ruled to acquit the party in January 2020, citing insufficient evidence.

NewsPanusaya SithijirawattanakulPanupong JadnokAnon NampaNattaporn ToprayoonConstitutional courtUnited Front of Thammasat and DemonstrationStudent protest 2020student activiststudent movementYouth movement
Categories: Politics

TikTok WeChat ไม่สนุกแล้ว สหรัฐฯ สั่งปิดดาวน์โหลด เริ่มวันอาทิตย์นี้

ไทยรัฐ - อัพเดท - Fri, 09/18/2020 - 23:27
ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์นี้ ใครที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของจีน คือ TikTok และ WeChat ไม่ได้
Categories: Politics

โจรเป๋แสบ ค้ำไม้เท้างัดลักไอ้ไข่ รุ่นเดียวของกาละแมร์ ราคาเหยียบแสน

ไทยรัฐ - อัพเดท - Fri, 09/18/2020 - 23:27
สาวเมืองคอนเจ้าของร้านประดับยนต์ บูชา ไอ้ไข่วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น 62 รุ่นเดียวกับของกาลาะแมร์ ถูกโจรงัดร้านครั้งแรก เลยไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติด โจรมาอีก คราวนี้ลักไอ้ไข่..
Categories: Politics

ผบช.ภ.2 ลงแปดริ้ว ตามคดีรุมยำผู้กองปูเค็ม สั่งปราบตู้สล็อต-แก๊งอิทธิพล

ไทยรัฐ - อัพเดท - Fri, 09/18/2020 - 23:23
ผบช.ภ.2 ลงพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามความคืบหน้าคดี "ผู้กองปูเค็ม" โดนชายฉกรรจ์นับ 10 รุมทำร้าย เหตุจากไลฟ์สดตู้สล็อตเถื่อน ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม สั่งการ ห้ชุดสืบฯภา
Categories: Politics

คนในกรุ๊ปไลน์ที่ทำงานชอบส่งข่าวการเมือง Fake News เข้ามาในกรุ๊ป รำคาญมากครับ เราควรจะบอกเขาไหมครับ?

The Standard - Fri, 09/18/2020 - 23:16

Q: พี่ในกรุ๊ปไลน์ที่ทำงานชอบฟอร์เวิร์ดข่าวการเมือง Fake News มาในกรุ๊ปบ้าง รำคาญมากเลยครับ ส่งมาอยู่ได้ทุกวัน อ่านก็รู้ว่า Fake News บ้าง ตรรกะเสียบ้าง แต่เขาก็ขยันส่งมาตลอด เราควรจะบอกเขาไหมครับ และบอกเขาอย่างไรให้เขาไม่รู้สึกไม่ดี ไม่ให้เสียความสัมพันธ์ครับ

 

A: อย่าว่าแต่เรื่องการเมืองเลยครับ ทุกวันนี้ผมยังเจอกรุ๊ปไลน์บางกรุ๊ปที่ผมอยู่ยังฟอร์เวิร์ดเรื่องมะนาวช่วยทำให้หายจากโรคมะเร็งได้อยู่เลย!

 

กรุ๊ปไลน์ที่เราใช้กันสำหรับรวมตัวคนที่อยู่ในที่ทำงานจะมีสองแบบคือ กรุ๊ปไลน์แบบทางการ คือเอาไว้คุยเรื่องงานจริงจัง ซึ่งบางทีก็จะเป็นกรุ๊ปที่มีหัวหน้าอยู่ด้วยนั่นแหละครับ บางทีก็อยู่กันคนละแผนก คนละหน้าที่ แล้วแอดไลน์กรุ๊ปเอาไว้คุยเรื่องงานกัน กับอีกแบบคือกรุ๊ปไลน์แบบไม่เป็นทางการ คือเอาไว้คุยเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงาน กรุ๊ปเมาท์นั่นแหละครับ กรุ๊ปใหญ่บ้าง กรุ๊ปเล็กบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่การแชร์คอนเทนต์ต่างๆ ที่ฟอร์เวิร์ดต่อๆ กันมา หรือไปแชร์มาจากที่อื่น กรุ๊ปไลน์อื่นอีกต่อ ก็มักจะเกิดขึ้นกับกรุ๊ปนี้แหละครับ เพราะถ้าแชร์ข่าวในกรุ๊ปทางการก็ดูจะยังไงๆ อยู่ เพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องงาน

 

เท่าที่ผมสังเกต คนที่ขยันแชร์ก็จะขยันแชร์จริงๆ ครับ คือคอนเทนต์เดียวแต่แชร์ต่อมันทุกกรุ๊ป เหมือนได้รับบทนักแชร์ในตำนานมาอย่างแท้จริง ซึ่งคอนเทนต์พวกนี้เอาจริงๆ คนเขียน คนทำก็เก่งตรงที่สามารถเขียนให้คนต้องหยุดอ่าน พาดหัวแรง หยุดความสนใจของคนได้ อันนี้ไม่เถียงว่าเขาเก่ง ปัญหาคือความถูกต้องของข้อมูลมากกว่า ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจด้วยอยู่แล้ว อย่างคอนเทนต์การเมืองในฝั่งที่เขาชอบ อันนี้ยิ่งไว เพราะเขาพร้อมจะเปิดรับสารพวกนี้อยู่แล้ว บางทียังไม่ทันอ่าน ไม่ทันตรวจสอบหรอก แต่มันตรงกับความเชื่อบางอย่างก็พร้อมจะแชร์ต่อ

 

ปัญหามันอยู่ที่สิ่งที่เราเรียกว่า Social Media Literacy หรือการรู้เท่าทันโซเชียล ซึ่งรวมไปถึงการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย การตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนแชร์ การใช้โซเชียลมีเดียในทางที่เกิดประโยชน์ การไม่ตกเป็นเหยื่อของ Fake News หรือเป็นผู้ส่งต่อ Fake News กับ Hate Speech ต่างๆ ถ้าเราไม่มี Social Media Literacy ก็เป็นไปได้ครับที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จหรือเป็นพิษเป็นภัยให้คนอื่นได้ ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญ ความเข้าใจผิด ไปจนถึงเกิดความขัดแย้ง ความรุนแรง เป็นอันตรายต่อคนอื่นไปด้วย

 

คำแนะนำของผมก็คือ อย่างแรก ปล่อยผ่านครับ ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขามักจะส่ง Fake News แต่ครั้นจะไปบอกเขาก็กลัวจะเสียเวลาหรือเสียความรู้สึก เราไม่ต้องสนใจคนนี้ไปเลย ส่งอะไรมาก็ผ่านไป ความรำคาญมันเกิดขึ้นเพราะเราไปอ่าน แล้วไปอ่านเจอสิ่งที่ตรรกะวิบัติ ไม่เป็นความจริงอีก เราก็จะหงุดหงิด 

 

ยิ่งเป็นเรื่องการเมืองแล้ว โดยส่วนตัวนะครับ ผมจะเลือกคนที่ผมจะโต้แย้งด้วยเฉพาะคนที่เราสามารถคุยด้วยกันได้อย่างมีเหตุผล คือคุยกันอยู่บนหลักเหตุผลเหมือนกัน ไม่ได้คิดว่าเราต้องถูกทุกอย่าง แต่อยากฟังเหตุผลของคนอื่นที่คิดต่างด้วยว่าเป็นอย่างไร แต่ฟังแล้วจะคล้อยตามหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง และถ้าจะคุยก็จะคุยกับคนประเภทที่ไม่แปะป้ายคนที่มีความคิดทางการเมืองที่ต่างไปจากตัวเองว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ คุยแล้วเหนื่อย ถ้าไม่ได้คุยแล้วต่อยอดทางปัญญาได้ ไม่มีความจำเป็นต้องคุย ปล่อยผ่านเลย 

 

ถ้าแชร์อะไรมาแล้วไม่มีคนสนใจ ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับใดๆ ทุกคนคุยกันเรื่องอื่น หรือพอแชร์อะไรมาไม่มีคนสนใจ เงียบกริบ อ่านหมดแต่ไม่มีคนตอบโต้ แต่พอคุยเรื่องอื่นแล้วทุกคนมีส่วนร่วมกันหมด แอ็กทีฟกันหมด เจ้าตัวก็คงรู้สึกได้ว่าที่แชร์ไปไม่มีคนสนใจ มีเขาคนเดียวที่สนใจ ก็อาจจะค่อยๆ เพลาการแชร์บ้างเอง 

 

ในกรณีบางเรื่องที่เขาแชร์มันเป็นเรื่องที่ผิดและจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาหรือคนอื่นได้ถ้าเขาแชร์ต่อ เหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่า เอามะนาวมาล้างฆ่าพิษมะเร็งนั่นแหละครับ ผมก็จะไปบอกเขาเป็นการส่วนตัวว่ามันเป็น Fake News ครับ โดยที่มีข้อมูลสนับสนุนว่าที่เขาส่งมาเป็นข้อมูลที่ผิด ไม่บอกเขาต่อหน้าคนทั้งกรุ๊ปไลน์ เพราะไม่ว่าใครก็คงไม่อยากเสียหน้า 

 

แต่ถ้าเขาจะยืนยันหนักแน่นว่ามันไม่ใช่ Fake News อันนี้ก็ปล่อยผ่านเลยครับ เราบอกเขาแล้ว เอาที่สบายใจเลย

 

วิธีการสุดท้ายที่เราจะใช้คือ ถ้าดูทรงแล้ว บอกไปก็ไม่ได้ประโยชน์ และพี่แกก็ขยันแชร์มาตลอดจนเรารำคาญ มันก็มีกรุ๊ปอื่นที่เราสามารถคุยได้โดยไม่ต้องมีคนคนนี้ ทั้งกรุ๊ปที่มีอยู่แล้ว หรือจะตั้งขึ้นมาใหม่โดยคัดสมาชิกมาเฉพาะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจ แล้วไปปิด Notification กรุ๊ปที่ขยันแชร์ Fake News ซะ แชร์อะไรมาเราก็ไม่อ่าน พอไม่อ่านเราก็ไม่รำคาญใจไปด้วย เราไปแอ็กทีฟคุยกันในกรุ๊ปที่เราสบายใจดีกว่า ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่อ่าน ก็สบายใจอีกแบบนะครับ คนอยากแชร์ก็แชร์ไป ไม่มีผลกับเราแน่นอน

 

Fake News ก็เหมือนขยะครับ มีคนมาโยนขยะใส่เราทุกวัน การอ่านขยะก็เหมือนการบริโภคขยะไปด้วย ถ้าบอกเขาไม่ได้ว่าอย่าโยนขยะเข้ามา อย่างน้อยที่สุด เราเลือกที่จะไม่บริโภคขยะได้ แต่ถ้าใครอยากบริโภคขยะด้วยความเต็มใจ อันนั้นเขาก็เลือกแล้วเหมือนกันว่าเขาเชื่อว่าขยะมันดี ถ้าดูแล้วเราพอจะบอกเขาได้ว่า อย่าโยนขยะเข้ามาเลย หรือบอกได้ว่าอะไรคือขยะ ก็บอกครับ แต่ถ้าดูทรงแล้วบอกไปก็เท่านั้น อยากโยนขยะก็ตามสบาย แต่เราไม่จะไม่สนใจขยะ ไม่กินขยะแน่นอน แล้วเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีต่อชีวิตเราดีกว่า ก็ถ้าเขาคิดว่า Fake News ดีต่อชีวิตของเขาก็ตามสบาย เขาเลือกแล้ว ปล่อยให้เขา ‘หนักขวา’ อยู่คนเดียวดีกว่า

 

ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่า คอนเทนต์ที่เราเสพมีผลต่อการสร้างตัวตนของเรา เสพคอนเทนต์ที่ดี มีประโยชน์ เราก็สร้างตัวเราเองให้ดีตามแบบนั้น แต่ถ้าเสพคอนเทนต์ที่สร้างความเกลียดชัง คอนเทนต์ที่ข้อมูลเท็จ ตัวเราก็จะเป็นแบบนั้นไปด้วย ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกเสพคอนเทนต์ได้ 

 

เรื่องการเมือง ถ้าเราเชื่อว่าทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดเหมือนเรา และถ้าเขาจะคิดแบบนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขา สิทธิ์ของเราคือการจัดการกับชีวิตของเราเอง เหมือนถ้าเขาจะแชร์ข่าวการเมืองผิดๆ มา นั่นเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเชื่อว่ามันจริง ส่วนสิทธิ์ของเราคือจะอ่านหรือไม่อ่าน เชื่อหรือไม่เชื่อ เอามาใส่ใจหรือไม่ใส่ใจ โต้เถียงหรือไม่โต้เถียง แลกเปลี่ยนความคิดหรือไม่แลกเปลี่ยน เลือกจะคุยด้วยหรือไม่คุยด้วย 

 

มาจัดการชีวิตของเราเองดีกว่าครับ

 

ส่งคำถามดราม่าในที่ทำงานที่คุณสงสัยมาได้ที่อีเมล [email protected] หรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook: ท้อฟฟี่ แบรดชอว์ (Facebook.com/Toffybradshawwriter)

 

 

ภาพ: Nisakorn Rittapai

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

The post คนในกรุ๊ปไลน์ที่ทำงานชอบส่งข่าวการเมือง Fake News เข้ามาในกรุ๊ป รำคาญมากครับ เราควรจะบอกเขาไหมครับ? appeared first on THE STANDARD.

Categories: New Media

ตัวแทนเยาวชนพบทูต-องค์กรสิทธิฯ ร้องเรียนการถูกคุมคามในโรงเรียน

ตัวแทนเยาวชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกข่มขู่คุกคามจากการเคลื่อนไหวเรื่องการศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าหารือกับสถานทูต 15 ประเทศ ยูนิเซฟ ยูเอ็น และองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ด้านองค์กรระหว่างประเทศเห็นความสำคัญและพร้อมช่วยเหลือหากเกิดการข่มขูคุกคามเด็ก

Submitted on Fri, 2020-09-18 23:08
Categories: Politics

สายเหนือมาแล้ว! แห่แชร์คลิป จนท.สกัดรถบัสผู้ชุมนุม ชูสามนิ้วใส่ ตะโกนหยุดคุกคามประชาชน

มติชน - การเมือง - Fri, 09/18/2020 - 23:00
สายเหนือมาแล้ว! แห่แชร์คลิป จนท.สกัดรถบัสผู้ชุมนุม ชูสามนิ้วใส่ ตะโกนหยุดคุกคามประชาชน

สืบเนื่องจาก กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ประกาศนัดชุมนุม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 19 กันยายนนี้ ขณะที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ปิดประตู และให้เจ้าหน้าที่ออกจากมหาวิทยาลัยในเวลา 20.00 น.

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจากทั่วทั้งประเทศ ต่างเดินทางมาร่วมชุมนุม โดยมีการรวมตัวกันมา ทั้งรสบัส และ รถตู้ อาทิ กลุ่มของ ไผ่ ดาวดิน ที่เดินทางจากขอนแก่นมาถึงที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้

ขณะที่ ในโซเชียล มีเดีย ได้มีการเผยแพร่ การเดินทางของประชาชน โดย ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ระบุว่า เดินทางจากเชียงราย ทุกด่านขอตรวจบัตรประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ยังได้แชร์คลิปวิดีโอ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดการเดินทางของผู้ร่วมชุมนุม ตั้งแต่ด่านแม่ทา ของพี่น้องชาวฝาง แม่อายไชยปราการ ไม่ให้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ โดย ในคลิปวิดีโอ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามาพูดคุยกับประชาชน และประชาชนได้ชู 3 นิ้วใส่ และกล่าวว่า หยุดคุกคามประชาชน

ภาพจาก Natthawoot Wangwiang

The post สายเหนือมาแล้ว! แห่แชร์คลิป จนท.สกัดรถบัสผู้ชุมนุม ชูสามนิ้วใส่ ตะโกนหยุดคุกคามประชาชน appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: Politics

'จตุพร' หวังผู้บริหาร 'มธ.' ให้ใช้พื้นที่ ผลักไป 'สนามหลวง' เท่ากับเร่งสถานการณ์

"จตุพร" ชี้ "รัฐบาล" ควรอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย "ม็อบ" เตือนถ้าสถานการณ์เลวร้าย จะรับผิดชอบไม่ไหว หวังผู้บริหาร "มธ." ให้ใช้พื้นที่ หากผลักไป "สนามหลวง" เท่ากับเร่งสถานการณ์
Categories: Politics

Pages

Subscribe to รวมข่าววันนี้ | Prachatai Monitor aggregator