Hfocus ข่าวสุขภาพ

Subscribe to Hfocus ข่าวสุขภาพ feed
Updated: 34 min 14 sec ago

สถิติความรุนแรงต่อสตรี

1 hour 31 min ago
สถิติความรุนแรงต่อสตรี

hfocus team kisu Sun, 11/27/2022 - 16:58
Categories: Economy

สิทธิ บัตรทอง คืออะไร

3 hours 28 min ago
สิทธิ บัตรทอง คืออะไร

hfocus team kisu Sun, 11/27/2022 - 15:01
Categories: Economy

ชาวสาธารณสุขถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 80 ปี

3 hours 51 min ago
ชาวสาธารณสุขถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 80 ปี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 80 ปี

 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 พ.ย.2565  ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 80 ปีพร้อมจัดพิธีสดัปกรณ์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

นพ.โอภาส กล่าวว่า การสาธารณสุขไทยได้รับสถาปนาครั้งแรกด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนชื่อจากกรมประชาภิบาลเป็นกรมสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อให้การแพทย์การสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศมาโดยตลอด และได้ยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2485 ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เปลี่ยนวันสถาปนาจาก 10 มีนาคม มาเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่มีการก่อตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 80 ปี 

 

“กระทรวงสาธารณสุข ยังคงมุ่งมั่นให้การดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ปัญหาสุขภาพใหม่ๆ ทั้งโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ภัยพิบัติ ซึ่งเป็นความท้าทายทางสุขภาพที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสมดุลระหว่างสุขภาพและความมั่งคั่ง ตามแนวทาง Health for Wealth เพื่อเป้าหมาย ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” นพ.โอภาสกล่าว

 

ทั้งนี้ หลังเสร็จพิธี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดป้ายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นหน่อพันธุ์ที่เกิดจากผลหรือเมล็ดของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระเชตวันมหาวิหาร แห่งพระนครสาวัตถี แคว้นโกศลในอดีต อันเป็นสายพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เคยทรงใช้อาศัยและตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อวันเพ็ญวิสาขมาศ ได้รับมอบจากพระอาจารย์อารยะวังโส ประธานสงฆ์แห่งวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน ในปี พ.ศ. 2548 และนำมาปลูก ณ บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ กระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ. 2551 ให้ชาวกระทรวงสาธารณสุขได้มีโอกาสกราบสักการะพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นหน่อพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นอานิสงส์ผลบุญ รวมถึงใช้เป็นมณฑลสถานสำหรับปฏิบัติธรรมบูชาพระรัตนตรัย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกระทรวงสาธารณสุข

 

 

presscomdivi Sun, 11/27/2022 - 14:38
Categories: Economy

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวัคซีน mRNA 20 ชนิดย่อยป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในอนาคต

6 hours 45 min ago
นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวัคซีน mRNA 20 ชนิดย่อยป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในอนาคต

มีรายงานข่าวอ้างอิงจากนักวิจัยจากคณะคณะแพทยศาสตร์เพเรลแมน (Perelman School of Medicine) แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) ว่าในการทดสอบเบื้องต้น วัคซีนที่ใช้ mRNA ในขั้นตอนทดลองกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้ง 20 ชนิดที่รู้จัก ให้การป้องกันในวงกว้างจากสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ร้ายแรงอื่น ๆ  และอาจใช้เป็นมาตรการสำหรับใช้ป้องกันในวงกว้างต่อการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในอนาคต

วัคซีนแบบ "ปรับใช้ได้หลากหลาย" (multivalent) ซึ่งนักวิจัยอธิบายไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ใช้เทคโนโลยี messenger ribonucleic acid (mRNA) แบบเดียวกับที่ใช้ในวัคซีน SARS-CoV-2 (วัคซีนโควิด-19) ของบริษัท Pfizer และบริษัท Moderna เทคโนโลยี mRNA ที่ช่วยให้เกิดวัคซีนโควิด-19 เหล่านั้นได้รับการบุกเบิกที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนี่เอง การทดสอบในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นว่าวัคซีนช่วยลดอาการเจ็บป่วยและป้องกันการเสียชีวิตได้อย่างมาก แม้ว่าสัตว์จะได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่แตกต่างจากที่ใช้ในการทำวัคซีนก็ตาม

“แนวคิดในที่นี้คือการมีวัคซีนที่จะทำให้ผู้คนมีระดับความทรงจำของภูมิคุ้มกันพื้นฐานต่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้มีโรคและการเสียชีวิตน้อยลงมากเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ครั้งต่อไป” Scott Hensley (PhD) ผู้เขียนการศึกษากล่าว ซึ่งเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยาที่คณะแพทยศาสตร์เพเรลแมน

Hensley และทีมห้องปฏิบัติการของเขาร่วมมือกันในการศึกษากับห้องปฏิบัติการของผู้บุกเบิกวัคซีน mRNA นั่นคือ Drew Weissman, MD, (PhD) ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในการวิจัยวัคซีนและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยวัคซีนที่คณะแพทยศาสตร์เพเรลแมน

ทั้งนี้ Weissman เป็นแพทย์-นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน รู้จักกันเป็นอย่างดีจากผลงานด้านชีววิทยาอาร์เอ็นเอ งานของเขาช่วยให้สามารถพัฒนาวัคซีน mRNA ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่รู้จักกันดีที่สุดคือวัคซีนสำหรับโควิด-19 ที่ผลิตโดย BioNTech/Pfizer และ Moderna อันเป็นผลงานที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก ตามรายงานใน The Washington Post นายแพทย์ Weissman  ได้รับจดหมายจากผู้ชื่นชมจากทั่วโลก โดยขอบคุณเขาสำหรับผลงานของเขาที่ทำให้วัคซีนโควิด-19 เป็นไปได้ มีคนบอกว่า "คุณทำให้การกอดและความใกล้ชิดเป็นไปได้อีกครั้ง" และยังขอรูปภาพหรือลายเซ็นของเขาเป็นที่ระลึกด้วย

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นระยะและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ที่รู้จักกันดีที่สุดคือการระบาดใหญ่ของ "ไข้หวัดใหญ่สเปน" ในปี 1918-19 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อยหลายสิบล้านคนทั่วโลก และไวรัสสายพันธุ์หนึ่งที่อาจก่อให้เกิดโรคระบาดในอนาคตคือสายพันธุ์ย่อย H5N1 ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A ที่ทำให้เกิดโรคได้

ตั้งแต่ปี 2009 ความพยายามในการพัฒนาวัคซีนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีการทดลองทางคลินิกที่เป็นที่รู้จักมากกว่า 70 รายการเสร็จสิ้นหรือกำลังดำเนินอยู่สำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ระบาด  ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1 จำนวน 4 ชนิด และคาดว่าจะมีวัคซีนชุดแรกวางจำหน่ายภายในเดือนถัดไป

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่ระบาดในนก หมู และสัตว์อื่นๆ ได้ และโรคระบาดสามารถเริ่มต้นขึ้นได้เมื่อสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเหล่านี้ข้ามมาสู่มนุษย์และได้รับการกลายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีขึ้นสำหรับการแพร่กระจายในหมู่มนุษย์ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบันเป็นเพียงวัคซีน "ตามฤดูกาล" ที่ป้องกันสายพันธุ์ที่เพิ่งแพร่ระบาด แต่คาดว่าจะไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดได้

กลยุทธ์ที่นักวิจัยของทีมคณะแพทยศาสตร์เพเรลแมนใช้คือการฉีดวัคซีนโดยใช้อิมมูโนเจน (immunogens) ซึ่งเป็นแอนติเจนชนิดหนึ่งที่กระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน จากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่รู้จักทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การป้องกันในวงกว้าง วัคซีนไม่คาดว่าจะให้ภูมิคุ้มกัน "ฆ่าเชื้อ" ที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้อย่างสมบูรณ์ การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันด้านความจำที่สามารถเรียกคืนได้อย่างรวดเร็วและปรับให้เข้ากับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาด ซึ่งช่วยลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้อย่างมาก

“มันจะเปรียบได้กับวัคซีน SARS-CoV-2 mRNA รุ่นแรก ซึ่งมีเป้าหมายไปที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ดั้งเดิมจากเมืองอู่ฮั่น” Hensley กล่าว “เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ ในภายหลัง เช่น Omicron วัคซีนดั้งเดิมเหล่านี้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสอย่างสมบูรณ์ แต่ยังคงให้การป้องกันที่คงทนต่อโรคร้ายแรงและการเสียชีวิต”

วัคซีนทดลอง เมื่อฉีดและนำเซลล์ของผู้รับไปใช้แล้ว จะเริ่มผลิตสำเนาของโปรตีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญ โปรตีนเฮแมกกลูตินิน สำหรับสายพันธุ์ย่อยของเฮแมกกลูตินินของไข้หวัดใหญ่ทั้ง 20 ชนิด—H1 ถึง H18 สำหรับไวรัสไข้หวัดใหญ่ A และอีก 2 ชนิดสำหรับไข้หวัดใหญ่ B ไวรัส

“สำหรับวัคซีนทั่วไป การสร้างภูมิคุ้มกันต่อชนิดย่อยเหล่านี้ทั้งหมดจะเป็นความท้าทายที่สำคัญ แต่ด้วยเทคโนโลยี mRNA มันค่อนข้างง่าย” Hensley กล่าว

ในหนูทดลอง วัคซีน mRNA กระตุ้นแอนติบอดีในระดับสูง ซึ่งคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลาอย่างน้อยสี่เดือน และตอบสนองอย่างรุนแรงต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้ง 20 ชนิดย่อย ยิ่งไปกว่านั้น วัคซีนดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการสัมผัสเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ครั้งก่อน ซึ่งสามารถบิดเบือนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปได้ นักวิจัยสังเกตว่าการตอบสนองของแอนติบอดีในหนูนั้นรุนแรงและกว้าง ไม่ว่าสัตว์จะเคยสัมผัสกับไวรัสไข้หวัดใหญ่มาก่อนหรือไม่ก็ตาม

ปัจจุบัน Hensley และเพื่อนร่วมงานของเขากำลังออกแบบการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ นักวิจัยมองเห็นว่าหากการทดลองเหล่านั้นประสบความสำเร็จ วัคซีนอาจมีประโยชน์ในการกระตุ้นให้เกิดความทรงจำเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในระยะยาวต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ทุกชนิดในคนทุกกลุ่มอายุ รวมถึงเด็กเล็ก

“เราคิดว่าวัคซีนนี้สามารถลดโอกาสการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรงได้อย่างมาก” เฮนสลีย์กล่าว

โดยหลักการแล้ว เขากล่าวเสริมว่ากลยุทธ์ mRNA แบบปรับใช้ได้หลากหลาย ประเภทเดียวกันนี้สามารถใช้กับไวรัสอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการแพร่ระบาด รวมถึงไวรัสโคโรนา

 

ข้อมูลจาก

1. "Penn Scientists develop 20-subtype mRNA flu vaccine to protect against future flu pandemics". (24-NOV-2022). UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA SCHOOL OF MEDICINE.

2. Johnson, Carolyn Y. (October 1, 2021). "A scientific hunch. Then silence. Until the world needed a lifesaving vaccine". The Washington Post. 

3. "World Health Organization. Tables on the Clinical trials of pandemic influenza prototype vaccines. July 2009". WHO.int.

4. "US Food & Drug Administration. FDA Approves Vaccines for 2009 H1N1 Influenza Virus Approval Provides Important Tool to Fight Pandemic. 15 September 2009". FDA.gov.

hfocus team apsu Sun, 11/27/2022 - 11:43
Categories: Economy

First Aid และ Refer แนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุขรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

7 hours 14 min ago
First Aid และ Refer แนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุขรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ทว่าพังงามีการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างมากช่วงหลายปีที่ผ่านมาอ้างอิงได้จากการมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของประเทศก่อนเกิดโควิด-19 และมีความตื่นตัวเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่อง wellness

กระนั้นก็ตาม หลายฝ่ายยังมองว่าศักยภาพทางการแพทย์ในพื้นที่ยังไม่ก้าวตามได้ทันการเติบโตที่เกิดขึ้น เมื่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องถูกส่งตัวไปรับการรักษาในจังหวัดใกล้เคียงอย่างภูเก็ต

Hfocus มีโอกาสได้พูดคุยกับ นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัด เพื่อก้าวให้ทันการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวและสอดรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“ภาครัฐไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใด ที่ผ่านมามีการพูดคุยกับภาคเอกชนเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาและตอบสนองความต้องการในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเยือน” นพ.วิทยา กล่าว

 

>> ยกระดับการแพทย์สู่มาตรฐานแถวหน้าเอเชีย

ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งหมด 155 เกาะ ทำให้การเดินทางลำบากบวกกับข้อจำกัดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงเริ่มมีการนำเทคโนโลยี telemedicine เข้ามาใช้และได้รับรางวัลอันดับ 1 Best Practice ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ชุมพร) เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระบบการแพทย์ ที่หมายรวมถึงการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคอุบัติใหม่ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

“เราตั้งใจจะพัฒนาให้ก้าวไปสู่หนึ่งใน 3 ของเอเชียเฉพาะในส่วนของจังหวัดทางด้านใดด้าน อาจจะเป็นระบบ Refer (ส่งต่อผู้ป่วย) ภายใน 2 ปีนี้” นายแพทย์สาธารณสุขพังงา เผยถึงเป้าหมายของแผนพัฒนา

3 แนวทางหลักในการพัฒนาระบบการแพทย์ ได้แก่ 1.เน้นการปรึกษาและสื่อสารทางไกลเน้นการส่งต่อมาตรฐานที่รวดเร็วทั้งทางบก น้ำและอากาศ 2.ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่เพียงพอและล้ำสมัย เพื่อมุ่งสู่การส่งต่อที่รวดเร็ว และ 3.พร้อมรับและตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

“ประเด็นของพังงาคือเราเป็นจังหวัดเล็ก เราไม่มีศักยภาพผู้เชี่ยวชาญเหมือนเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี หรือนครศรีธรรมราช ไม่ใช่เชียงใหม่หรือชลบุรี ไม่มีบุคลากรครบทุกสาขาในระดับตติยภูมิชั้นสูง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือระบบการให้คำปรึกษาแล้วสามารถส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว”

“หากนักท่องเที่ยวมาแล้วเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร ทางเรือ จมน้ำ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคฉับพลันทันด่วน เช่น โรคหัวใจ เส้นเลือดตีบ หรืออื่นๆ ที่เป็น emergency disease เราจะการันตีว่าเรามีระบบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและส่งต่อด้วยคอนเซปต์ ‘เล็กแต่รวดเร็ว’”

>> ทุ่ม 185 ล้านเสริมอาคารอุบัติเหตุ หนุนเอกชนลงทุน

สำหรับการลงทุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบพื้นฐาน นพ.วิทยา เผยว่าจะมีการจัดทำเป็นแทร็กพิเศษเพื่อจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไปสู่การพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

“ตอนนี้ในส่วนของโรงพยาบาลท้ายเหมืองได้มีการใส่งบประมาณ ปี 2567 เพื่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ จำนวน 185 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่อยู่ที่เขาหลักด้านใต้ เป็นพื้นที่เชื่อมต่อจะไปสู่ภูเก็ต รองรับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุจราจรของนักท่องเที่ยว เมื่อมีตึกแล้ว อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ก็ตามมาด้วย”

ด้วยปัจจัยการเป็นจังหวัดเล็ก อาจไม่คุ้มค่าในการนำบุคลากรระดับตติยภูมิขั้นสูงมากองไว้เมื่อเทียบกับการใช้บริการ ขณะเดียวกันการอยู่ระหว่างภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีที่เป็นเมืองใหญ่สามารถรองรับการส่งต่อได้ ทำให้สสจ.พังงามองว่าการลงทุนที่เหมาะสมคือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)และระบบการส่งต่อ (Referral System)

“หากภาคเอกชนสนใจจะลงทุนทางด้านนี้ ผมให้คีย์เวิร์ด 2 คำนี้เลย” นพ.วิทยา กล่าวพร้อมเสริมว่าส่วนเรื่องการลงทุนในรูปแบบโรงพยาบาลเลยนั้น เท่าที่ประมาณการณ์แล้วคงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยในระยะ 1-2 ปีนี้ เพราะหากมองในแง่ของ Health Economics ก็มีฐานที่ตั้งใกล้เคียงอยู่ที่ภูเก็ตและสุราษฎร์แล้ว อีกทั้งตัวเลขดีมานด์ของผู้อยู่อาศัยถาวร คงอยู่ในกรอบของ First Aid และ Refer ที่ดีที่สุดดีกว่า”

>> เชื่อมต่อระบบประกันสุขภาพระดับสากล

นอกจากระบบการแพทย์แล้ว ระบบประกันสุขภาพก็มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

นพ.วิทยา กล่าวว่ามีแผนจะพัฒนาระบบข้อมูลของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะระบบประกันสุขภาพให้มีการเชื่อมต่อกับระบบประกันสุขภาพระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเดินทางในการมาเยือนจังหวัดพังงาและเกิดอุบัติเหตุจะไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบการเคลมประกันต่างๆ แม้บนเกาะหรือพื้นที่ห่างไกล

“ที่ผ่านมาบางครั้งระบบของเรายังมีปัญหาในการนำไอดีพาสปอร์ตไปเชื่อมเข้ากับระบบเคลม เป็นช่องว่างที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

 

>> พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาตรฐานระดับโลก

สำหรับด้านบุคลากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา บอกว่าจะมีทั้งการผลิตให้เพียงพอและการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ไม่เพียงแค่ด้านการแพทย์เท่านั้นแต่รวมถึงด้าน wellness เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งต้องบูรณาการทรัพยากรที่มีจำกัดด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

“เราจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน แผนพัฒนาจะไปทุกๆ สาขา ทั้ง emergency และ wellness เน้นด้านบุคลากรที่จะมาสนับสนุนลูกค้าที่เป็นส่วน Wellness Tourism โดยพุ่งเป้าไปยังมาตรฐานระดับโลก”

อย่างไรก็ตามในแง่ของทางการแพทย์ นพ.วิทยา ยืนยันแนวทางว่าคงไม่เน้นดึงผู้เชี่ยวชาญระดับตติยภูมิขั้นสูงมากองไว้ในพื้นที่ด้วยเหตุผลของการเป็นจังหวัดเล็กและเมืองใหญ่เป็นฐานรองรับในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างที่บอกไปข้างต้น แต่จะเน้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดีเยี่ยมและพร้อมส่งต่อด้วยระบบมาตรฐาน

“หากการส่งต่อนั้นจำเป็นต้องมีพนักงานที่เป็น  emergency medical services (EMS) personnel เราก็ต้องยกระดับไปให้ได้ตามมาตรฐานระดับโลก ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่สามารถก้าวไปสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเราพยายามปรึกษาบริษัทจัดอันดับเพื่อประเมินว่าเราขาดอะไร และพัฒนาไปตามนั้น”

 

>> หนุนผู้ประกอบการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นพ.วิทยา บอกว่าการสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ยกระดับมาตรฐานการบริการและการตลาดให้เป็นศูนย์กลางระดับโลกก็เป็นอีกประเด็นที่อยู่ในแผนการพัฒนาของสสจ.จังหวัดและเริ่มเดินหน้าไปแล้วบ้าง เช่น Wellness Center ของโรงแรมเครือลา เวล่า เขาหลัก ที่จับมือกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และสปาเพื่อสุขภาพ

“โครงการนี้ดำเนินงานมา 1 ปีก่อนที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พิพัฒน์ รัชกิจประการ) จะมาต่อยอดแนวคิดเพิ่มเติมให้จังหวัด”

ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัย (hygiene) และมาตรฐานต่างๆ ที่นักเดินทางหันมาสนใจมากขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 และเตรียมพร้อมสำหรับการตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่อย่างทันท่วงที

“กลยุทธ์ของเราคงใช้หลักการเดิม คือ รวดเร็วและแม่นยำ เป็นสูตรไม้ตายรับมือสถานการณ์ และหากมีเทคโนโลยีอื่นๆที่ก้าวกระโดดขึ้นมาก็ต้องหยิบมาประยุกต์ใช้และก้าวตามให้ทันสถานการณ์ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้”

 

ขอบคุณภาพ - กองทัพเรือ Royal Thai Navy / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา / สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

hfocus team apsu Sun, 11/27/2022 - 11:14
Categories: Economy