ThisAble.me ข่าวคนพิการ

Subscribe to ThisAble.me ข่าวคนพิการ feed
Updated: 8 min 30 sec ago

ประชาธิปไตยฐานราก และนโยบายคนพิการที่ประชาชนกำหนดเองจากพรรคสามัญชน

7 hours 45 min ago

เราอาจไม่ค่อยหรือไม่เคยเห็นป้ายหาเสียงของพรรคสามัญชนมาเท่าไหร่นัก เพราะสามัญชนเป็นพรรคการเมืองเล็กๆ ที่ส่งผู้สมัครเพียงไม่กี่เขต และหนึ่งในนั้นคือผู้สมัครบัญชีรายชื่อ สุริยา แสงแก้วฝัน ที่ทำงานในประเด็นคนพิการ

ความตั้งใจของการเข้าสู่สนามการเมืองในนามพรรคสามัญชน

สุริยา: ผมเข้ามาในพรรคสามัญชนก็เพราะว่า พรรคมีอุดมการณ์ที่ชัดเจน เน้นเรื่องประชาธิปไตยจากฐานรากคือประชาชนเป็นคนกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน โดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยและคนชายขอบ

ผมเข้ามาช่วยในส่วนนโยบาย เช่น นโยบายรัฐสวัสดิการ ซึ่งครอบคลุมทั้งคนจน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนชายขอบที่ต้องได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน ในสวัสดิการด้านสุขภาพจะพยายามผลักดันหรือต่อยอดโครงการที่มีอยู่เดิม เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค สำหรับประชาชนทั่วไป เราต้องการจะยกระดับสวัสดิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือ ไม่ว่าข้าราชการหรือประชาชนต้องมีความเท่าเทียมกัน ไม่ควรแบ่งมาตรฐานว่าอันนั้นเป็นของข้าราชการ อันนี้เป็นของประชาชน นี่คือรากฐานของหลักการประชาธิปไตย

ในประเด็นคนพิการ และคนชายขอบ สามัญชนอยากจะแก้ไขในเรื่องใดบ้าง

ในส่วนของผู้ด้อยโอกาส หรือคนชายขอบในสังคม นโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นและผลักดันมาแล้วหลายปี แต่ก็ไร้ผล เพราะเราคือประชาชนคนเล็กคนน้อย แทบไม่มีเสียงในสังคม

ข้อเสนอของผมคือการเพิ่มสวัสดิการ เดิมคนพิการได้สวัสดิการจากรัฐเดือนละ 800 บาท ซึ่งไม่พอกับค่ายังชีพของคนพิการ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมผลักดันเคยเสนอว่า เงินส่วนนี้ควรได้อย่างต่ำเดือนละ 1,500 บาท และในวงเงิน 1,500 บาท คำนวนจากฐานคิดหลัก 3 ส่วนคือ เงินที่ใช้ในปัจจุบัน เงินที่ใช้ในอดีต และเงินในอนาคต

ปัจจุบันและที่ผ่านมาในอดีต ในสังคมไทยมีกฎหมายเฉพาะเรื่องนี้ชัดเจนคือ พ.ร.บ.ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ชัดเจน แต่แนวทางการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ สถานประกอบการทั้งหลายที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพราะว่าตัวกฎหมายเองก็มีช่องโหว่อยู่มากพอสมควร

อย่างเช่น มาตรา 34 และ 35 ใน พ.ร.บ. ดังกล่าว ที่มีเนื้อหาค่อนข้างชัดเจนว่าสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการ 1 คน แต่แนวทางปฏิบัติหรือว่าแนวทางตามความเป็นจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่ามาตรา 35 กำหนดทางเลือกให้สถานประกอบการและนายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้นฟู

ผมคิดว่าต้องเข้าไปผลักดันหรือว่าอุดช่องว่างตรงนี้ มันเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายที่มีช่องว่างพอสมควร

สัมภาษณ์คุณภาพชีวิตการเมืองสิทธิมนุษยชนสามัญชนนโยบายคนพิการ62เลือกตั้ง62คนพิการ
Categories: Politics

ผลักดันความเท่าเทียมผ่านศูนย์เรียนรู้-อาชีพคนพิการกับชาติพัฒนา

11 hours 59 min ago

คุยนโยบายคนพิการกับพรรคชาติพัฒนา กับเยาวภา บุรพลชัย ถึงโยบายที่ไร้ความขัดแย้งกับใคร  ที่จะทำให้คนพิการใช้ชีวิตสะดวกด้วยการออกแบบแบบอารยสถาปัตย์ การผลักดันให้คนทุกคนสุขภาพดีด้วย Sport Complex ทั่วประเทศ

มุมมองของพรรคชาติพัฒนาต่อคนพิการเป็นอย่างไร

คนพิการเลือกเกิดไม่ได้ แต่คนพิการมีศักยภาพเทียบเท่ากับคนปกติได้ หากมีการอำนวยความสะดวกให้กับเขาในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้รับการสนับสนุนในการประกอบอาชีพหรือการศึกษา

ปัญหาคนพิการที่พรรคมองเห็นมีอะไรบ้าง

เรื่องถนนหนทางหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ขนส่งสาธารณะไม่เอื้อสำหรับคนพิการ อีกประเด็นก็คือการใช้ชีวิตหรือการเข้าถึงสิทธิต่างๆ การศึกษา และการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ทั้งคนพิการด้านร่างกาย หรือความพิการทางสมอง ที่อาจเข้าไม่ถึงสิทธิเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

นโยบายคนพิการของชาติพัฒนา

พรรคมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการแต่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะสำหรับคนพิการ เราเน้นความเสมอภาคของทุกคน นโยบายแรกไม่ว่าคุณจะเป็นใครเรามีนโยบายที่จะช่วยเหลือแม่ที่มีบุตร เป็นเงินสงเคราะห์บุตรให้เดือนละ 1,000 บาท จนกว่าอายุจะถึง 18 ปี ซึ่งอาจจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่ก็ช่วยบรรเทา แบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรของผู้หญิง คนพิการก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินตรงนี้ด้วย

สองคือเรื่องการศึกษา เราสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแก่ คนจน คนรวย คนพิการ ต้องเกิด TK Knowledge Center สถานที่ที่ให้คนทุกเพศ ทุกวัยเข้ามาเรียนรู้ เรียนคอร์สออนไลน์ กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

เราเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องอารยสถาปัตย์ Universal Design เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำหรับคนพิการอย่างเดียว โดยจะเริ่มจากหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และสำนักงานเขต

การสนับสนุนอาชีพ กองทุน 1 หมื่นล้านบาทในการทำ OTOP ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมเพื่อก่อเกิดรายได้ในชุมชน คนพิการสามารถทำในสิ่งที่ตนเองทำได้ ไม่ว่าเป็นเรื่องของงานฝีมือหรือว่ากิจกรรม

นอกจากนี้นโยบาย Smart governance หรือการใช้ระบบดิจิตอลในการประสานงานจะทำให้คนพิการสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการขอแบบฟอร์ม ทำกิจกรรมต่าง ๆ และเอกสารทางราชการ

ปัญหาของนักกีฬาคนพิการ

ถ้าได้เป็นรัฐบาลเราอยากจะทำให้เบี้ยเลี้ยงนั้นเท่ากัน และสนับสนุน Mini Sport Complex ในทุกอำเภอ คนพิการสามารถเข้ามาใช้ศูนย์กีฬาได้ ได้มาเจอเพื่อน ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น อาจจะทำให้สังคมยอมรับในความสามารถของคนพิการ

 

ทำไมคนพิการถึงควรเลือกพรรคชาติพัฒนา

ตอนนี้มีพรรคเยอะมาก ทุกพรรคก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนเรื่องของคนพิการอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าการเมืองในประเทศมีความขัดแย้งมาก แม้ตั้งใจพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือคนพิการ ช่วยเหลือด้านสังคมเศรษฐกิจ แต่สุดท้ายมก็ไปไม่ถึงไหนเพราะว่ามีความขัดแย้ง แต่พรรคชาติพัฒนาเราเคารพทุกความคิดเห็นทางการเมืองทุกฝ่าย พร้อมร่วมมือกับทุกพรรคโดยไม่สร้างเงื่อนไขอะไรให้กับประเทศชาติ ไม่ทำให้ประเทศชาติต้องสะดุด พรรคชาติพัฒนาไม่เคยโจมตีพรรคไหน เราพูดแต่นโยบาย สิ่งที่เราอยากจะทำ เราพูดแต่สาระของพรรค ถ้าเลือกพรรคชาติพัฒนาประเทศชาติไม่มีปัญหาแน่นอน

คนพิการจะมีส่วนร่วมออกนโยบายได้อย่างไรบ้าง

ติดต่อได้เลยว่าอยากทำงานการเมือง คนพิการรู้ดีที่สุดว่าควรจะต้องปรับอะไร เรามีหน้าที่ทำให้นโยบายมันออกมาสมดุล เราอยากให้คนพิการมาทำงานการเมือง

สัมภาษณ์คุณภาพชีวิตการเมืองสิทธิมนุษยชนชาติพัฒนานโยบายคนพิการ62เลือกตั้ง62คนพิการ
Categories: Politics