นิตยสาร Way

Subscribe to นิตยสาร Way feed นิตยสาร Way
bitter life, better world
Updated: 14 min 53 sec ago

หมอแล็บในยุค COVID-19: สภาวะคอขวดที่ยังไม่ได้รับการจัดการ

Tue, 06/28/2022 - 20:00
เมื่อการระบาดของไวรัสโควิด-19 หนักขึ้น จำนวนการตรวจหาเชื้อก่อนที่จะมีระบบตรวจเชื้อด้วยตนเอง (ATK) ที่ถูกส่งไปยังห้องแล็บก็เพิ่มเป็นเงาตามตัว กล่าวได้ว่าบุคลากรห้องแล็บเหล่านี้มีคุณูปการอย่างมากสำหรับชีวิตคนไทย ณ ช่วงเวลาขณะนั้น ทว่าพวกเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไร ทำงานกันอย่างไร และประสบปัญหาอะไรบ้าง กลับเหมือนยังเป็นปริศนาที่ไม่ได้ถูกใครพลิกขึ้นมาใส่ใจ บุคลากรในห้องแล็บหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ‘นักเทคนิคการแพทย์’ (Medical Technologist) หากพิจารณาตามความหมายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายว่า “วิชาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการกระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้ตัวอย่างทางการแพทย์ และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย การรายงานผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัย การรักษา การพยากรณ์โรค การป้องกันโรค หรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ” ในแง่หนึ่ง อาชีพนักเทคนิคการแพทย์ดูเหมือนจะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมาก แต่ในมุมมองของความเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไป พวกเขาก็มีสภาวะทางอารมณ์แบบมนุษย์เช่นเดียวกับอาชีพอื่น ไม่ได้ใช้แต่หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิตประหนึ่งหุ่นยนต์ และคงไม่ได้มีความอดทนทำงานเกินมนุษย์เหมือนหุ่นยนต์เช่นเดียวกัน หากระบบการทำงานถูกออกแบบมาไม่ดีก็สามารถทำให้พวกเขาเกิดความเครียด ความกลัว ความเหนื่อยล้า ไม่ต่างจากคนทั่วไป โดยเฉพาะช่วงสภาวะวิกฤติอย่างการระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว พวกเขาอาจจะต้องระทมทุกข์มากกว่าเดิมหลายเท่าตัว ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับนักเทคนิคการแพทย์ของไทยนั้นถูกสะท้อนผ่านคำให้สัมภาษณ์เชิงลึกจำนวนมากในงานศึกษาที่ชื่อ ‘เสียงจากห้องแล็บ: ประสบการณ์การทำงานและความรู้สึกของคนทำแล็บเมื่ออยู่ร่วมกับเชื้อโควิด-19’ ของ ปาณิภา สุขสม (2564) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) ซึ่งฉายภาพให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงความไม่พร้อมของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในช่วงสภาวะวิกฤติ และแนวทางการทำงานที่จะทำให้ไม่เกิดสภาวะอารมณ์และความกดดันแบบที่เหล่านักเทคนิคการแพทย์ต้องเผชิญ เพื่อไม่ให้สถานการณ์วนซ้ำอีกครั้งหากเกิดภัยร้ายแรงในอนาคตไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม […]
Categories: New Media